ࡱ> N !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEOGHIJKLMUPQRSTVWRoot Entry F0R.@SummaryInformation(0DocumentSummaryInformation8 WordDocument. Oh+'0 0 < H T`hpxskcNormalAdministrator82@ijyGO@R@sR.@pB M<WPS Office_11.1.0.9584_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX Hewlett-Packard $K (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.95840TableFbData WpsCustomData P+KSKS.xxWR 4 L V`$ h= J @k D [4lW[02020064S [WneꁻlS4lR@\ sQNpSS 0[WneꁻlS4l)RbQe~p^%`Hh 0v w :gsQT[ @\^\TUSMO :Ng'YP^Q{0W[4l)R] zvq_T OncV[ gsQl_lĉT 0b_^4l)RbQe~p^%`Hh 0 ~ThQS4l)R]\O[E6R 0[WneꁻlS4l)RbQe~p^%`Hh 0 spSS~`ON w~~[e0 [WneꁻlS4lR@\ 2020t^5g18e [WneꁻlS4l)RbQe~p^%`Hh N0;`R :Nyf[0 g^0ؚHe^[4xOW'`0W g'YP^Q{0W[4l)R] zvq_T MQ!ku~p[Su 9hnc 0-NNSNlqQTVzSNN^[l 00 0-NNSNlqQTV2Q~pl 00 0b_^4l)RbQe~p^%`Hh 0I{l_lĉ ~TbS4l)R]\O[E 6R[,gHh0 N0^%`~~:gg S4lR@\4l)RbQe~p[\~ S4lR@\bz4l)RbQe~p[\~ #~~c[hQS4l)R|~bbiQe~p]\O01u4lR@\ZQ~fN0@\NS~ R{[NoR~ vsQ[#NNbXT0[\~ NRlQ[ #e8^]\O RlQ[(W] z^NЏL{t0 S4lR@\4l)RbQe~p[\~;NL# 1 #~~=[^4lR@\4l)RbQe~p[\~b^4lR@\ Nv^%`^cN0 2 (WS?e^bQe~pc%c萄v~N[ N ~~c[hQS4l)R|~_U\bbiQe~p]\O0 3 ~~c[[:S4l)R] z_c`Q_U\cgTi`ċ0O0 4 c^CgP6R[ N4l)R] z^%`^cNT^%`biYneHh ~~c[S^\] z{tUSMO_U\S_c4l)R] zebiT^%`b` Y0 5 ~~OShQS2[lbebi OT2[lbeirD/ec:S4l)R] zbiQe~p0 6 >mQ]\O~bN[~ meQN~c[bbiQe~p]\O0 7 bbS?e^bQe~pc%c萉[cvvQNNR0 S4lR@\bQe~p[\~bXTUSMOL# RlQ[OSRS4l)RbQe~p[\~RlQ[[4l)R20b0Q~p8h[]\OۏL~TOS#S4lR@\:gsQRlQ:W@b2Q~p]\O~~ZP}YeS^S[ ObS]\O0 ĉRR#hQS͑p4l)R^yv20b gsQQ[[g#'YW4l)R] z_cO Y[g c[ZP}Y4l)R] z_cO Y[g0 ?eV{lĉc[:S] z{tUSMO cgqR~#SROSYt4lN~~]\O0 lVn{tc[:SlVn4lu`ObNO YNSlVn4l|ޏbQe~p]\O0 4lWOcc[:S4lWAm1YvKmN2lbQe~p]\O0 4lDn{t~~c[:Sn(u4l4lnOb gsQ]\O0 "R[#V[0wT^0S~_c4l)R] zO YDёvOS N0bN]\O0 ] z^{NЏL{t#4l)R] z_c`Q0!kui`0~p`I{Oo`~Gl;`#S{4l)R] zbiYneHhv6RT N cgq^CgP N^%`^cN[lg4l^^1uS2R# N c[ZP}YS~4l)R] zbQ~p]\O0 QQg4l)R4l5uc[:S] z{tUSMOZP}YQQgO4l{QbO04lS_cO Y04l(hKmT^%`O4lc[ZP}Y:SQQg4l5uzbQ~p]\O0 4le~p[2_[lg cgq^CgPZP}Y4l)R] z^%`^ OS4lezSeb4l`Oo` Se>mQ4l)RbiN[OSRZP}Y4l)R] zbiQec]\O c[ZP}Y2[lQe~pirDЏ0biRϑMI{]\O0 NeFg4l^{tYwQSO# NeFg4l^bQe~phQb]\OSe0 gHe~~=[S4lR@\4l)RbQe~p[\~bS4lR@\4l)RbQe~p[\~RlQ[ NvbQe~pcNb N~;N{ Nv^%`^cN0 aj]W{tz: wQSO#pllSSWk Saj]WbQe~phQb]\OSe0 gHe~~=[S4lR@\4l)RbQe~p[\~bS4lR@\4l)RbQe~p[\~RlQ[ NvbQe~pcNb N~;N{ Nv^%`^cN0 N0bQe~p O S~2[lbiNN\O:N4l)R] zbbi^%`Rϑ04xOW'`0WSuT 9hncS4lR@\bSbQe~p[\~cN ŏ0SevtQi0Wp beQbi =\ϑMQ!ku~p[vSu0biRϑ Ne ~~OS>yORϑT/ecbiQe~p0 V0bQe~pirD S2[lbec%c萞RlQ[PYv2[lQe~pirD\O:NhQS4l)R] zbQe~p^%`biirD0 N0bQe~pT^ T^~+R 9hnc0W~T4l)R] z_c`Q [^0W~p[R~(yr+R͑'Y0͑'Y0'Y0N,0W~p[ \4l)RbQe~p^%`T^R:N`!~0a!~0b!~0c!~0 `!~^%`T^0S_SQSu7.0~SN N~0W 4l)R] zmSyr+R͑'Y4xOWe S4lR@\bQe~p[\~/TR`!~bQe~p^%`T^0 a!~^%`T^0S_SQSu6.0~SN N07.0~N N~0W 4l)R] zmS͑'Y4xOWe S4lR@\bQe~p[\~/TRa!~bQe~p^%`T^0 b!~^%`T^0S_SQSu5.0~SN N06.0~N N~0W 4l)R] zmS%N͑4xOWe S4lR@\/TRb!~bQe~p^%`T^0 c!~^%`T^0S_SQSu4.0~SN N05.0~N N~0W 4l)R] zmS͑4xOWe S4lR@\/TRc!~bQe~p^%`T^0 T^LR 1.~T^LR ^[yr+R͑'Y0W~p[ /TR`!~^%`T^0S4lR@\bQe~p[\~(WSbQe~pc%c萄v~N[ N ~~c[hQS4l)R|~bbiQe~p]\O ;N_U\N N]\O S4lR@\b[\~~~~S_bQe~p[\~hQSObXTT@\^\ gsQUSMO[SRvbQe~p'}%`O xvzr4lR|~bQe~p]\O0 SeTSY0S?e^TSbQe~pc%c营bJT4l)R] zmS4xOWT_c1Y`Q cgq N~~Nr ~~_U\4lR|~bQe~p]\O0 Se~~i`~p`OFU 9hnc4l)R] ze4xOW z^SSNuv%N͑Tg 9hnc{tCgPTq_TV~~bc[:S] z{tUSMO6R[bi^eHh v^>mQN[meQQe~p,{N~ۏLs:Wc[0 ~~ƖbiQec OTirD0 OSS^%` O/ec:S4l)R] zbbiQe~p0 cgqSbQe~pc%c萄vBl 1ufN0@\boR@\s]\O~'}%`vt:S SRS?e^bQe~ps:Wc%c s:W~~_U\4l)R] zbbi]\O0 ZP}Ye[ O]\O e~~S_eS^O0 S4lR@\bQe~p[\~RlQ[;N_U\N N]\O[L24\ebQe~p^%`mQN[meQQe~p,{N~ۏLs:Wc[0 4 9hnc:S4l)R] zbi ~~MbiQec OTirD0 5 cgqSbQe~pc%c萄vBl 1u@\boR@\s]\O~'}%`vt:S SRS?e^bQe~ps:Wc%c s:W~~_U\4l)R] zbbi]\O0 6 ZP}Ye[ O]\O e~~S_eS^O0 S4lR@\bQe~p[\~RlQ[;N_U\N N]\O[L24\ebQe~p^%`mQ]\O~ meQN~c[bQe~p]\O0 ZP}Y:S4l)R] z_c`QTbiQe~p`Qv6eƖ0Gl;`T Nb0 S4lR@\bQe~p[\~RlQ[;N_U\N N]\O/TRb^%`HVln|~ñuhVM?5CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJ#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ$OJPJQJ^JaJ$CJ$OJPJQJo(^JaJ$CJ$OJPJQJo(^JaJ$#CJ$OJPJQJo(^JaJ$nHtHCJ$OJPJQJo(^JaJ$#CJ$OJPJQJo(^JaJ$nHtHCJ$OJPJQJo(^JaJ$CJ$OJPJQJo(^JaJ$CJ$OJPJQJo(^JaJ$#CJ$OJPJQJo(^JaJ$nHtH  4 : @ R T | ~ ѿyoeYM9'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(nHtHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@  ˷wkWK7+CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJaJ mHsHnHtHUCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH  " & ( * , . < P R T \ ˿ygYL?1CJ OJPJQJo(aJ@CJ,OJPJQJaJ(@CJ,OJPJQJaJ(@CJ,OJPJQJo(aJ(@#CJ,OJPJQJo(aJ(@nHtHCJ,OJPJQJo(aJ(@+CJ,OJPJQJo(aJ(@mH sH nHtH+CJ,OJPJQJo(aJ(@mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH \ ^ ( * D F V X ^ t v x Ķ{nZJ<*#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJ aJ@\CJ OJPJQJ o(aJ@\&CJ OJPJQJ o(aJ@nHtH\CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJaJ@x H J L ѺzlZL:,CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@,B*phCJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@ L N P t v x z IJ|j\J8#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH+CJ OJPJQJo(aJ@mH sH nHtH#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@   R T ɷ|jTB4&CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH+CJ OJPJQJo(aJ@mH sH nHtH#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH+CJ OJPJQJo(aJ@mH sH nHtH T V X Z ŷxbPB0#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH+CJ OJPJQJo(aJ@mH sH nHtH#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH+CJ OJPJQJo(aJ@mH sH nHtH#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH "$VXZ\^bdҼ}gUG5'CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH+CJ OJPJQJo(aJ@mH sH nHtH#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH+CJ OJPJQJo(aJ@mH sH nHtH#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@ PRZ\oaTC.)CJ OJPJQJo(aJ5@nHtH\!CJ OJPJQJo(aJ5@\CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@!CJ OJPJQJo(aJ5@\CJ OJPJQJ aJ@\CJ OJPJQJ o(aJ@\&CJ OJPJQJ o(aJ@nHtH\CJ OJPJQJaJ@ \^df$|n\N@0CJ OJPJQJo(aJ5@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@!CJ OJPJQJo(aJ5@\)CJ OJPJQJo(aJ5@nHtH\!CJ OJPJQJo(aJ5@\CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@!CJ OJPJQJo(aJ5@\ $&(bdlnpͿ}p_J9+CJ OJPJQJo(aJ@!CJ OJPJQJo(aJ5@\)CJ OJPJQJo(aJ5@nHtH\!CJ OJPJQJo(aJ5@\CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ5@&CJ OJPJQJo(aJ5@nHtHCJ OJPJQJo(aJ5@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ5@&CJ OJPJQJo(aJ5@nHtH .02jlȷ|kVE7%#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@!CJ OJPJQJo(aJ5@\)CJ OJPJQJo(aJ5@nHtH\!CJ OJPJQJo(aJ5@\CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@!CJ OJPJQJo(aJ5@\)CJ OJPJQJo(aJ5@nHtH\!CJ OJPJQJo(aJ5@\!B*phCJ OJPJQJaJ@ l rtĴoaT@0CJ OJPJQJo(aJ5@&CJ OJPJQJo(aJ5@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@!CJ OJPJQJo(aJ5@\&CJ OJPJQJo(aJ5@nHtHCJ OJPJQJo(aJ5@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@ (*:<DJrtïq_Q?1CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ5@&CJ OJPJQJo(aJ5@nHtHCJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @#CJ OJPJQJo(aJ @nHtHCJ OJPJQJo(aJ @ >@\^ͽ}o]OB4'CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ5@&CJ OJPJQJo(aJ5@nHtHCJ OJPJQJo(aJ5@CJ OJPJQJo(aJ@ վ}pbU>+$B*phCJ OJPJQJo(aJ@,B*phCJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@$B*phCJ OJPJQJo(aJ@,B*phCJ OJPJQJo(aJ@nHtH$B*phCJ OJPJQJo(aJ@,B*phCJ OJPJQJo(aJ@nHtH ¯seWJ<*#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJ aJ@\CJ OJPJQJ o(aJ@\CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@!B*phCJ OJPJQJaJ@$B*phCJ OJPJQJo(aJ@,B*phCJ OJPJQJo(aJ@nHtH$B*phCJ OJPJQJo(aJ@$B*phCJ OJPJQJo(aJ @ &(8:~ Ķvi[I;)#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@ *,<>ĶvdVI9+CJ OJPJQJ aJ@\CJ OJPJQJ o(aJ@\CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@*,XZ\ĶviWI<.CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@PR"ͿrdWI<.CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH",JLPRjpIJrdWI<*#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHѿqdRD2#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@ TVfhɻ{n`N@2CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@r~ѿvdVI;.CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@ B D ~ X!`!b!d!j!ѿwiWI7)CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@j!l!!!!!!6"8"H"J"^"d"v"x"wj\J<*#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHx""""######### $$ķwj\OA4CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@$H$J$L$$$$$$%&%6%8%J%R%d%IJwi[M;-CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@d%f%%%%$&,&.&0&^&`&h&j&&&reUG9'#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJ aJ@\CJ OJPJQJ o(aJ@\CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH&''.'0'H''''((((taP<)$B*phCJ OJPJQJo(aJ@'B*phCJ OJPJQJ o(aJ@\!B*phCJ OJPJQJaJ@$B*phCJ OJPJQJo(aJ@'B*phCJ OJPJQJ o(aJ@\!B*phCJ OJPJQJaJ@$B*phCJ OJPJQJo(aJ@'B*phCJ OJPJQJ o(aJ@\!B*phCJ OJPJQJaJ@$B*phCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@ ((())x)z))))))))õucUC5CJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ OJPJQJo(aJ@CJ OJPJQJ o(aJ@\CJ OJPJQJaJ@CJ OJPJQJo(aJ@!B*phCJ OJPJQJaJ@ )))**Z*\*t*****2+4+̵|j\J~T ~ da$$da$$da$$ dWDh`h dG$8$7$H$da$$da$$da$$da$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$ ( , . R T ^ F X v N v u dWDh`h dWDh`h dWDh`h & FdWD` dWDh`h dWDh`h dWDh`h da$$2 dYD2a$$ dYD2a$$d dWDd@`@da$$ T XRdwl dWDk`k dWDk`k dWDk`k dWDk`kd & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h t*{ dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDk`k dWDk`k dWDk`k dWDk`k dWDk`k dWDk`k dWDk`k  ^\`\.'^\`\()% % % %   &66<6666666666J@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh*8 @8ua$$G$ 9r CJ4O"4p01$OJQJaJKH,L@,egVD d^dv@Bvu wTG$$dN%dO&dP'dQ 9r CJ( \ x L T \$l "j!x"$d%&()4+++ !"#$%&'()*+,-./0123456789:; $)+<=>?@ABCD Gz Times New Roman-([SO7$@ Calibri;Wingdings- |8ўSOA4 N[_GB2312N[A4 wiSO_GB2312wiSO-4 |8N[YD eck\h[{SOArial Unicode MS-4 |8wiSOskc Administrator Qh5g„M $!~6!%),.:;>?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[aP)$Pjw2 (,Zvh & FdWDh`h dWDh`h dWDh`h & FdWD` & Fd^WD\` & Fd^WD` & Fd^WD\` & Fd^WD\` dWDh`h & FdWD]` RLVhti dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h !8"J""###$}o & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h & FdWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h dWDh`h $J$&%8%%`&j&'0''((){vd dWD` dWD` dWD` dWDh`h dWDh`h & FdWD` dWDh`h dWDh`hdWDh`h7]7 & Fdh`h & FdWDh`h )\*4+F+`++++++++++d7]7ddddddd & FdWD` & FdWD`d dWD` dWD` ,. A!a#"a$%S2P18 w,d5`)BEY"c!u!A('j' (t(?)f*l*>,i_-,.9.0k=0-1j2>47e4l,7U7, :i:H6:KNN$Nv9P$RVU VIV\`W]] ^)dekdvdze'jPjr/lmloods!3K95=o1 E|T81Q)_C+ZBG- otSO8uH'<8M!p9r6XF^VmCdp9%yhR|[tltHVV`Zcde"MyBqVCb J2dk4)mz S~%Cb 1ijw+\G V >80 ?!r|*9: Y=%>?xB@ ]EbMD#T,V X\tE\dJh}hiHo1s4vd x | }%r~I3]b@ 3 B ( \  S *(( wb_ 11"\  S *(( wb_ 12"* 3 ? #t Yr#Wt@